Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Wij zijn er van overtuigd dat kinderen tot ontwikkeling komen als ze met plezier en enthousiasme naar school gaan.
Kinderen en ouders kunnen ons er op vertrouwen dat wij bovenstaande realiseren door het bieden van een veilige omgeving, het kind het gevoel te geven iets te kunnen, vertrouwen op te bouwen en kinderen te leren zelf dingen op te lossen.
Wij stimuleren kinderen en dagen ze uit om tot ontwikkeling te komen.
 

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. 


Daarom Kwink!

Kwink:
Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens, de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’.
Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen.
De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink erkend als ‘goed onderbouwd’. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels de vragenlijst Sociaale Emotioneel Functioneren van Cito. Leerkrachten vullen 2x per jaar de vragenlijst in en vanaf groep 6 vullen leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Daarnaast wordt er jaarlijks een sociogram opgesteld.
Zodra blijkt dat een leerling 'rood' scoort bij meerdere items, volgen er gesprekken met de leerling en ouders. Op basis van de resultaten worden handelingsadviezen vanuit 'Zien' met de ouders besproken. De leerkracht maakt afspraken met ouders over nodige interventies.