Ouderraad


De OR (ouderraad) is een groep ouders/verzorgers die actief behulpzaam is bij o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasactiviteiten, de Koningsspelen etc.
Naast de activiteiten op school worden er ook activiteiten zoals schoolreisjes, afscheid groep 8, schoolkamp, musical, financiën betreft activiteiten en oud papier-inzameling geregeld in samenspraak met het team.
De OR vergadert elke maand over de verschillende activiteiten, de bijeenkomsten zijn openbaar. Bij een vergadering zijn de leden van de OR en iemand van het team aanwezig. Indien nodig wordt er vaker vergaderd. 
Iedere ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de OR.

Bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten hebben we soms extra hulp nodig. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u vragen om extra hulp.
Een belangrijk doel van de OR is het contact tussen ouders en de school te bevorderen. Zonodig behartigt de OR de belangen van de ouders en de leerlingen bij de MR. Deze functie heeft zij ook naar de directie en/of de leerkrachten. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

De OR organiseert veel activiteiten en om deze mogelijk te maken wordt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de OR en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de MR.
Eens per jaar belegt de OR een zakelijke ouderavond. Deze is tevens te zien als jaarvergadering, waarin de OR verantwoording aflegt voor haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekening en de begroting van de OR behandeld. Daarnaast wordt er inhoudelijk verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld.

De OR is bereikbaar via or@obskompasdedemsvaart.nl 

De OR bestaat uit de volgende leden:

Melanie van Stelten ( voorzitter)
Sabine Hamberg ( penningmeester)
Dinja Harlingen
Nienke Lyklema
Carolina Lipman-Vlemmings

Contactpersoon namens het team is Janine Schipper.